Lubelska Izba Lekarska - Rejestracja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAMKNIĘTYM FORUM INTERNETOWYM LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ („Regulamin”)

1. Regulamin niniejszy określa warunki uczestnictwa w forum dyskusyjnym (dalej „Forum”) udostępnianym w serwisie internetowym www.forumoil.pl (dalej ”Serwis”).

2. Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin (dalej „LIL” lub „Administrator”).

3. Forum zostaje udostępnione użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników. Każdy z użytkowników Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.

4. Dostęp do Forum, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi na nim wypowiedziami (dalej „Wpisy”) i zamieszczania własnych Wpisów mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie lekarz lub lekarz dentysta – członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie. W zakresie koniecznej obsługi administracyjnej Użytkownikami Serwisu mogą być także pracownicy lub współpracownicy LIL.

6. Rejestracja na Forum następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail stanowiącego login do serwisu, nazwy użytkownika (tzw. nick) i hasła oraz akceptacji Regulaminu. W celu weryfikacji tożsamości użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru PWZ. Po wysłaniu prawidłowo uzupełnionego formularza elektronicznego użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie dokonania rejestracji na Forum. Każdy użytkownik Forum może założyć tylko jedno konto.

7. W przypadku podania niepoprawnych danych autoryzujących (adres e-mail, numer PWZ) należy skontaktować się z działem „Rejestr Lekarzy” LIL w celu podania prawidłowego adresu e-mail.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika jego hasła przeznaczonego do rejestrowania się na Forum, bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.

9. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przy rejestracji użytkownika identyfikuje go na Forum, służy do oznaczania jego Wpisów i umożliwia logowanie przy wejściach na Forum. Nazwa użytkownika nie może zwierać znaków niestandardowych i składać się z więcej niż 15 znaków.

10. Obok nazwy użytkownika (nicku) przy każdym wpisie na Forum będzie ujawnione imię, nazwisko oraz numer PWZ Użytkownika. Przy Wpisie Użytkownika może zostać ujawniona część adresu IP komputera, z którego wysyłany jest Wpis. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji w ustawieniach konta Użytkownika przy jego Wpisach mogą wyświetlać się dodatkowe dane (np. specjalizacja, zainteresowania, miejsce zamieszkania lub inne).

11. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad netykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników Forum nie mogą zawierać:1
a) treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
b) treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju;
c) treści propagujących działania prawem zakazane;
d) treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu „ łańcuszków szczęścia”;
e) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – c);
f) treści i zachowań łamiących zasady netykiety.

12. Każdy użytkownik Forum zamieszcza Wpisy na Forum wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Forum.

13. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Wpisów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 11 oraz usuwania bez uprzedniego ostrzeżenia kont użytkowników Forum dopuszczających się rażących i uporczywych naruszeń zasad Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 11.

14. Wpisy mogą być zgłaszane do usunięcia przez użytkowników Forum poprzez wybór opcji „zgłoś do usunięcia” widniejącej przy każdym Wpisie.

15. Administrator dokłada starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Administrator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisów, w ramach którego funkcjonuje Forum w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Forum.

16. Ewentualne problemy techniczne dotyczące funkcjonowania Forum winny być zgłaszane na adres e-mail: oil.lublin@kksolutions.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu – imię i nazwisko, adres e-mail oraz przedmiot problemu.

17. Administrator jest uprawniony do zamknięcia Forum oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania określonych wpisów i wątków na Forum w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

18. Dane użytkowników Forum zgromadzone przez Administratora mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

19. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Serwisie.